Visitatie

De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. De woningcorporatie wordt tijdens een visitatie op een aantal volkshuisvestelijke en maatschappelijke terreinen beoordeeld. Zo wordt duidelijk of de corporatie de juiste dingen doet en het maatschappelijk vermogen beargumenteert en optimaal inzet. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de wijze van besturen van de woningcorporatie.