Verhuurdersverklaring

U heeft een verhuurdersverklaring nodig wanneer u een toewijzingsgesprek heeft voor een woning. Dit is een schriftelijk formulier van uw huidige en vorige verhuurder over uw huurgedrag.  Hierin verklaart uw huidige en/of vorige verhuurder: 

  • Of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed.

  • Of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving.

  • Overige zaken zoals onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt bij uw huidige en/of vorige huurder de verhuurdersverklaring opvragen en laten invullen.

Veel gevraagd over Verhuurdersverklaring

Waarom ben ik als eerste kandidaat voor een woning geweigerd?

Algemeen

In sommige gevallen kunnen wij u als kandidaat voor een woning weigeren. 

Dit kan zijn om de volgende redenen: 
- Er is een huurachterstand bij Thius, bij een andere corporatie of particuliere verhuurder;
- U veroorzaakt overlast of heeft overlast veroorzaakt, blijkende uit de
verhuurdersverklaring;
- U bent ontruimd uit een woning wegens huurachterstand of overlast.
- U heeft een hennepkwekerij, heeft deze gehad of bent op een andere manier betrokken
geweest bij een via de Opiumwet verboden activiteit.
- De gevraagde documenten (verhuurdersverklaring huidige of eerdere verhuurder, kopie
legitimatie, inkomensverklaring Belastingdienst, 3 recente salarisstroken of
uitkeringsspecificaties en uittreksel BRP) zijn niet, niet compleet of niet tijdig aangeleverd;
- De gevraagde documenten voldoen niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de woning (verhuurderverklaring is negatief, inkomensverklaring voldoet niet aan
voorwaarden, beslag op inkomen of uitkering waardoor uw besteedbaar inkomen te laag
is, bijzonderheden uit het uittreksel BRP);
- U heeft woonfraude (zonder toestemming onderverhuurd, doorverhuurd of gehuurde
gebruikt voor andere doeleinden dan als woonruimte) gepleegd;
- Een woningaanbieding is onder voorbehoud. Mochten er alsnog zaken naar voren komen
die u niet heeft gemeld of niet juist zijn, dan trekken wij de woningaanbieding in.
- Bovenstaande geldt ook voor een zogenaamde vrije sector huurwoning, huurprijs prijspeil lopende jaar.
Daarbij zijn wij gerechtigd om een vrije sector huurwoning op basis van gunning aan te bieden.