Zo werkt de huurdersorganisatie


Taken van de huurdersorganisatie
De belangrijkste taken van de huurdersorganisatie zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de corporatie.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het indien nodig, ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.


Rechten van de huurdersorganisatie
Huurdersorganisaties hebben diverse rechten:

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen, bijvoorbeeld over sloopplannen, onderhoud van woningen en huurprijzen.
  • Overlegrecht: houdt in dat verhuurders over bepaalde zaken met de huurders moeten overleggen. Zij zijn dit jaarlijks minimaal éénmaal verplicht, en het kan daarnaast op verzoek of bij beleidswijzigingen plaatsvinden.
  • Adviesrecht: geeft huurders het recht om schriftelijk advies te geven over voorgenomen beleid van een verhuurder.
  • Agenderingsrecht: hiermee kunnen huurders onderwerpen op de overlegagenda zetten.
  • Instemmingsrecht: een verhuurder heeft voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie bij wijzigingen van het servicekostenbeleid.